cyacyp@cytanet.com.cy +357 25 320559
Expand search form
March 1, 2024

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (‘η Δήλωση’)

Η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (‘ΚΙΟ’ ή ‘Ομοσπονδία’) επιθυμεί να σας πληροφορήσει τους λόγους και πως συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως επίσης και για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την εκάστοτε εγχώρια εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (ο ‘Κανονισμός’) (αμφότερες καλούμενες ως ‘η εφαρμοστέα νομοθεσία’). Τα προσωπικά δεδομένα που η συλλέγει η ΚΙΟ εξαρτώνται από την σχέση που υφίσταται με την Ομοσπονδία, όπως για παράδειγμα:

(α) Εγγεγραμμένος αθλητής στο μητρώο αθλητών της ΚΙΟ,

(β) Τακτικό ή Αθλητικό Μέλος της ΚΙΟ,

(γ) Εσωτερικός και/ή εξωτερικός συνεργάτης της ΚΙΟ.

Για σκοπούς της παρούσας Δήλωσης, οι όροι ‘προσωπικά δεδομένα’, ‘ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα’, ‘δεδομένα’ και ‘προσωπικές πληροφορίες’ χρησιμοποιούνται αναφορικά με οποιεσδήποτε πληροφορίες που σας αφορούν, με τις οποίες εξακριβώνεται ή μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα σας, όπως για παράδειγμα το όνομα σας ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Ο όρος ‘επεξεργασία’ αναφέρεται συλλογικά σε ενέργειες όπως η συλλογή, διατήρηση, χρήση, αποκάλυψη, μεταφορά, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων. Οι προαναφερθέντες όροι θα έχουν την ίδια ερμηνεία που δίδεται στον Κανονισμό.

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η ΚΙΟ είναι εγγεγραμμένη και αναγνωρισμένη ομοσπονδία από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (‘ΚΟΑ’) της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης. Ο τόπος της κεντρικής διοίκησης και η κύρια εγκατάσταση της ΚΙΟ είναι στην Λεμεσό, στο Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Αγώνων, Οδός Αμαθούντος 21, 4532, Άγιος Τύχωνας.

Για οποιαδήποτε ερωτήματα ή εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΚΙΟ χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Ομοσπονδίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο cyacyp@cytanet.com.cy ή ταχυδρομικώς στην πιο πάνω διεύθυνση.

 1. Πηγές συλλογής προσωπικών δεδομένων

(α)   Πληροφορίες που παρέχονται από εσάς ή τους αντιπροσώπους σας: Η ΚΙΟ συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς μέσω των εντύπων εγγραφής αθλητή και/ή εντύπων δήλωσης συμμετοχής σε αγώνες και/ή άλλων σχετικών εντύπων,

(β)   Πληροφορίες που συλλέγονται από τρίτα μέρη: Η ΚΙΟ ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες από δημόσιες και/ή κυβερνητικές και/ή ημικρατικές αρχές και/ή επαρχιακές διοικήσεις και/ή τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (‘ΚΟΑ’) και/ή την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (‘ΚΟΕ’) και/ή άλλη ημεδαπή και/ή αλλοδαπή αρχή σχετική με τις δραστηριότητες και/ή τις εργασίες της Ομοσπονδίας,

(γ)   Πληροφορίες από πηγές που είναι δημόσια διαθέσιμες στο κοινό: Η ΚΙΟ ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες που τηρούνται από δημόσιες και/ή άλλες αρχές, λίστες και βάσεις δεδομένων από άλλες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και διεθνών οργανισμών, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον τύπο και το διαδίκτυο.

 1. Επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων

(α)   Στην βάση της συγκατάθεσης σας: Η ΚΙΟ ενδέχεται να ζητήσει την ρητή και συγκεκριμένη συγκατάθεση σας αναφορικά με την εγγραφή αθλητών και/ή μελών και/ή δια την παροχή πληροφοριών και/ή για την αποστολή σχετικών ενημερώσεων (newsletters) ή προσκλήσεων για εκδηλώσεις της ΚΙΟ. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή. Πάρα ταύτα, τέτοια ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων πριν από την ανάκληση,

(β)   Για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΚΙΟ: Η ΚΙΟ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα δια σκοπούς:

(ι)            Ταυτοποίησης κατά την διάρκεια της προ-συμβατικής και συμβατική σχέσης, και

(ιι)           Εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων.

(γ)   Για συμμόρφωση με νομικές και θεσμικές υποχρεώσεις: Η ΚΙΟ υπόκειται σε διάφορες νομικές και θεσμικές υποχρεώσεις, όπως η συμμόρφωση με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία, το κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, όπως και με αποφάσεις οποιωνδήποτε αρχών (δημόσιων και/ή εποπτικών) ή δικαστηρίων και/ή άλλων δικαστηριακών και/ή κανονιστικών και/ή εποπτικών φορέων

(δ)   Για προστασία έννομων συμφερόντων όπως:

(ι)  Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Ομοσπονδίας και των λειτουργιών ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων και/ή άλλων συναφών συστημάτων,

(ιι) Παρακολούθηση και αξιολόγηση συμμόρφωσης με το καταστατικό και τους εσωτερικούς κανονισμούς της Ομοσπονδίας,

(ιιι) Ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων με εγχώριες και διεθνείς υπηρεσίες και/ή οργανισμούς δια σκοπούς διοργάνωσης αγώνων και/ή επιμορφωτικών και/ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και/ή ημερίδων,

(ιν) Επιδίωξη νόμιμων αξιώσεων και προετοιμασία υπεράσπισης της ΚΙΟ σε δικαστικές και/ή κανονιστικές διαδικασίες,

(ν) Την πρόληψη, εντοπισμό ή διερεύνηση εγκλημάτων και απάτης, έλεγχοι πρόσβασης και μέτρα παράνομης εισόδου,

(νι)Προστασία των αρχείων και νομικών εγγράφων της ΚΙΟ,

(νιι) Προστασία των Μελών, των υπαλλήλων της ΚΙΟ, των κτιριακών εγκαταστάσεων και γενικότερα της ιδιοκτησίας της ΚΙΟ,

(νιιι) Προώθησης προστασίας και διαφύλαξης των δικαιωμάτων του παιδιού και των αθλητών με βάση διεθνείς κανονισμούς και πολιτικές.

 1. Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ΚΙΟ συλλέγει και επεξεργάζεται τα κάτωθι περιγραφόμενα προσωπικά δεδομένα:

(α)   Δεδομένα ταυτοποίησης και επαλήθευσης, π.χ. όνομα, φύλο, γένος, αριθμός διαβατηρίου/ταυτότητας, ημερομηνία και τόπος γέννησης, υπογραφή, φωτογραφίες, βίντεο,

(β)   Προσωπικές πληροφορίες, π.χ. πληροφορίες διαμονής και κατοικίας,

(γ)   Στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

(δ)   Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, π.χ. δεδομένα υγείας αθλητών. Η Ομοσπονδία ενδέχεται ακόμη να συλλέξει δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα προσώπων που δραστηριοποιούνται υπό την έγκριση και την αδειοδότηση της ΚΙΟ και προσώπων που σχετίζονται με τους αθλητές και/ή τα Μέλη της Ομοσπονδίας, ως απαιτείται εκ νόμου και/ή άλλως πως,

(ε)    Προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να περιλαμβάνουν αριθμούς λογαριασμών, αριθμούς ΙΒΑΝ, δεδομένα εντολών πληρωμής, δεδομένα που προκύπτουν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΚΙΟ.

 1. Αποδέκτες και κατηγορίες αποδεκτών Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο από τα τμήματα της Ομοσπονδίας και/ή τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να τα επεξεργαστούν, νοουμένου ότι είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των νομικών και των ενδεχόμενων συμβατικών υποχρεώσεών της Ομοσπονδίας και/ή όπου έχει παραχωρηθεί σχετική συγκατάθεση για να τύχουν επεξεργασίας και/ή όπου είναι αναγκαίο για σκοπούς των έννομων συμφερόντων της Ομοσπονδίας.

Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται επίσης να αποκαλυφθούν σε παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές με τους οποίους η ΚΙΟ έχει συνάψει συμβάσεις, βάσει των οποίων αναλαμβάνουν να ενεργούν μόνο κατόπιν γραπτών οδηγιών από την ΚΙΟ, ή όπου έχει δοθεί σχετική, ρητή συγκατάθεση.

Ενόψει των ανωτέρω, οι αποδέκτες και οι κατηγορίες αποδεκτών προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

(α)   δημόσιες και/ή ρυθμιστικές και/ή εποπτικές αρχές και άλλους συναφείς οργανισμούς, στο βαθμό που υφίσταται σχετική νομική, νομοθετική ή κανονιστική υποχρέωση και/ή σχετική συγκατάθεση, φορολογικές αρχές, αρχές επιβολής νόμου (π.χ. η αστυνομία), υπηρεσίες ασφαλείας και δικαστήρια.

(β)   ασφαλιστικές εταιρείες,

(γ)   εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι, ελεγκτές και λογιστές, πιστοποιούντες υπάλληλοι,

(δ)   εταιρείες αποθήκευσης αρχείων, καταχώρησης δεδομένων, αρχειοθέτησης και διαχείρισης αρχείων και εταιρείες αποθήκευσης cloud,

(ε)    εγχώριες και/ή διεθνείς ομοσπονδίες και/ή αθλητικούς οργανισμούς και/ή επιτροπές.

 1. Προσωπικά δεδομένα παιδιών

Η ΚΙΟ κατανοεί την σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας των παιδιών, δηλαδή των ατόμων με ηλικία κάτω των δεκαοκτώ (18). Η ΚΙΟ θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών, συμπεριλαμβανομένων ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την προϋπόθεση ότι έχει λάβει την εκ των προτέρων συγκατάθεση και/ή εξουσιοδότηση των γονέων τους ή των νόμιμων κηδεμόνων τους ή όπως άλλως πως επιβάλλεται η επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία και/ή άλλη νομοθεσία.

 1. Δικαιώματα επί των Προσωπικών Δεδομένων:

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που η ΚΙΟ ελέγχει και επεξεργάζεται:

(α)   να είστε ενήμεροι για τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργάζεται και διατηρεί η ΚΙΟ, την προέλευση τους, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους αποδέκτες, το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων και να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης),

(β)   να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η ΚΙΟ σχετικά με εσάς, ώστε τέτοια δεδομένα να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), παρουσιάζοντας οποιοδήποτε αναγκαίο έγγραφο βάση του οποίου προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης,

(γ)   να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας). Αυτό το δικαίωμα δύναται να ασκηθεί όταν (ι) αμφισβητείτε την ακρίβεια τέτοιων δεδομένων, (ιι) η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά ζητάτε να μην διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, (ιιι) δεν είναι αναγκαία πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά ζητάτε όπως τα διατηρήσουμε για λόγους που σχετίζονται με νομικές αξιώσεις, (ιν) έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, αλλά αναμένετε επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με το κατά πόσο έχουμε έννομο συμφέρον να συνεχίσουμε την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων,

(δ)   να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που η ΚΙΟ διατηρεί και επεξεργάζεται στην βάση των έννομων συμφερόντων της (δικαίωμα εναντίωσης). Στην περίπτωση που ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, θα σταματήσουμε την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, εκτός εάν είμαστε σε θέση να καταδείξουμε νόμιμους σκοπούς για την επεξεργασία,

(ε)    να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα συστήματα και τα αρχεία της ΚΙΟ (δικαίωμα στην λήθη). Το δικαίωμα αυτό δύναται να ασκηθεί όταν (ι) δεν χρειαζόμαστε πλέον τέτοια δεδομένα, (ιι) έχετε ανακαλέσει την συγκατάθεση σας, νοουμένου ότι δεν υφίσταται άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, (ιιι) αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΚΙΟ για σκοπούς των έννομων συμφερόντων της, νοουμένου ότι δεν υπάρχει έννομο συμφέρον για την χρήση του, (ιν) τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί ανάρμοστη επεξεργασία, (ν) η ΚΙΟ οφείλει να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα λόγω νομικής υποχρέωσης.

(στ) να ζητήσετε την παραλαβή των προσωπικών δεδομένων σας που είχατε δώσει στην ΚΙΟ ή την μεταφορά αυτών από την ΚΙΟ σε οποιοδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στην φορητότητα).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενδέχεται αριθμός δικαιωμάτων σας να μην εφαρμόζονται στην ολότητα τους ή μερικώς, εάν αφορούν δεδομένα που είναι αναγκαία για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή όπως άλλως πως επιτρέπεται από το νόμο, ανεξάρτητα από την προέλευση της συλλογής τους.

Έχετε ακόμη το δικαίωμα υποβολής παραπόνου, ανά πάσα στιγμή στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι η εποπτική αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων (http://www.dataprotection.gov.cy).

 1. Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων και Κατάρτιση προφίλ

Η ΚΙΟ δεν λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης τη κατάρτισης προφίλ.

 1. Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες, στις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της ΚΙΟ (π.χ. για την συμμετοχή αθλητών σε αγώνες στο εξωτερικό και/ή για την διοργάνωση διεθνών αγώνων και/ή σεμιναρίων και/ή άλλων εκδηλώσεων) ή όπου ενδεχομένως να επιβάλλεται από τον νόμο ή όπου μας έχετε δώσει σχετική και συγκεκριμένη συγκατάθεση. Οι χώρες στις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση επάρκειας δυνάμει του Άρθρου 45 του Κανονισμού (όπως π.χ. οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) θεωρούνται ότι παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων με αυτόν που παρέχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Όταν διαβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες χωρίς απόφαση επάρκειας, θα διασφαλίσουμε ότι εμείς και εκείνα τα πρόσωπα στα οποία θα διαβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα, συμφωνούν να τα προστατεύσουν από ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία μέσω τυποποιημένων συμβατικών ρητρών ή άλλους κατάλληλους τρόπους.

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η ΚΙΟ δεσμεύεται όπως προστατεύει την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και/ή πληροφοριών που μοιράζονται με την ΚΙΟ και/ή τους υπαλλήλους και/ή τους εκπροσώπους και/ή τους συνεργάτες της. Η ΚΙΟ εφαρμόζει διαδικασίες και μέτρα για την διαφύλαξη και παροχή εύλογης προστασίας των προσωπικών δεδομένων έναντι απώλειας, κατάχρησης, ανεξουσιοδότητης πρόσβασης, αποκάλυψης και τροποποίησης. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά από πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της ΚΙΟ, και μόνον με την καθοδήγηση της.

 1. Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων

Η ΚΙΟ θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των αθλητών και/ή των εξουσιοδοτημένων προσώπων και/ή των αξιωματούχων των ομίλων και/ή των λοιπών προσώπων (είτε ατόμου ή νομικής οντότητας) με τα οποία υφίσταται συνεργασία, για όσο διάστημα διατηρείται η εν λόγω συνεργασία και/ή η σχέση. Μετά την λήξη της οιασδήποτε σχέσης με την ΚΙΟ, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περίοδο έως 7 (επτά) έτη, αναλόγως της νομικής και/ή της κανονιστικής και/ή άλλης υποχρέωσης που προκύπτει από την νομοθεσία που διέπει την λειτουργία και τις εργασίες της Ομοσπονδίας (π.χ. την τήρηση λογιστικών και/ή ελεγκτικών βιβλίων).

 1. Περίπτωση μη παροχής των προσωπικών δεδομένων

Εάν η συλλογή προσωπικών δεδομένων από την ΚΙΟ είναι αναγκαία σύμφωνα με τον νόμο ή σύμφωνα με τις πρόνοιες μιας σύμβασης που έχει συναφθεί με εσάς και εσείς δεν παρέχετε τέτοια δεδομένα κατόπιν σχετικού αιτήματος, ενδέχεται η ΚΙΟ να μην είναι σε θέση να συνάψει μια σύμβαση μαζί σας ή να συνεχίσει την υπό κρίση σχέση μαζί σας ή να εκτελέσει μια εντολή.

 1. Τροποποιήσεις στην παρούσα Δήλωση

Η παρούσα Δήλωση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η ΚΙΟ χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η ΚΙΟ ενδέχεται να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση από καιρό εις καιρό, για να αντικατοπτρίζονται σε αυτή οι εκάστοτε πρακτικές και/ή οι εκάστοτε αλλαγές στην εφαρμοστέα νομοθεσία. Σε τέτοια περίπτωση, η ΚΙΟ επιφυλάσσεται να ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικώς.